Idź do spisu treści

Menu główne

 

Kontakt

Regulamin strony

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


Strona www.converto.com.pl jest własnością firmy Converto Andrzej Pawłowski, ul. Bełska 8 m 50, 02-638 Warszawa, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 521-295-59, Regon: 015191280.

§ 1

Korzystając ze strony www.converto.com.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje poniższy regulamin.


§ 2

Wymagania techniczne i sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z Serwisu: komputer, dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa.

Rozdział 2
Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:


  •    Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów Serwisu Internetowego znajdującego się pod adresem www.converto.com.pl

  •    Administrator – właściciel Serwisu tj. Converto Andrzej Pawłowski, ul. Bełska 8 m 50, 02-638 Warszawa

  •    Serwis – Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.converto.com.pl


Rozdział 3
Prawa autorskie


§ 1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie są własnością Administratora Serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z Serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

Żadna część, jak i całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody Administratora. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody redakcji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdział 4
Dane osobowe


Wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy Użytkownikiem a redakcją portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie Użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych, jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją Serwisu.

Rozdział 5
Polityka ochrony prywatności


§ 1


Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Converto Andrzej Pawłowski, ul. Bełska 8 m 50, 02-638 Warszawa oraz wskazuje możliwości kontaktu z firmą Converto Andrzej Pawłowski. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 31.10.2012 roku.


§ 2


Administratorem niniejszej witryny internetowej jest firma Converto Andrzej Pawłowski, ul. Bełska 8 m 50, 02-638 Warszawa.

§ 3


Serwis daje Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych na Portalu usług i udostępniać o sobie informacje. Rejestracja jest dobrowolna i całkowicie darmowa. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Dane zebrane niezbędne do rejestracji to: nazwa Użytkownika, adres email, hasło.

§ 4

Operator nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych.

§ 5

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych (dane Użytkowników) przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Administratora. Informacje są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

§ 6

Administrator może przeprowadzać za pośrednictwem strony badania marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, odpowiedzi będą wykorzystywane w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz publikacji w Serwisie, co Użytkownik akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.

§ 7

Serwis korzysta ze statystyk Google Analytics. Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

§ 8

Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z Administratorem Serwisu poprzez formularz dostępny w zakładce Kontakt. Operator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Operator gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

Rozdział 6
Przerwy w funkcjonowaniu Serwisu


Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania Serwisu. Przed planowaną przerwą Użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe


§ 1


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu, załączników, Polityki ochrony prywatności oraz korzystania z Portalu prosimy kierować pod adres email: biuro@covnerto.com.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce Kontakt.

§ 3

Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie. W przypadku zmian nowy regulamin zostanie w trybie natychmiastowym opublikowany w Serwisie. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31.10.2012


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego